Polityka
prywatności

Dane osobowe

§ 25

1. Przed wejściem na stronę serwisu i przed zawarciem Umowy Użytkownik wyraźnie potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, a także wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz wyraźną zgodę na przekazywanie danych osobowych przez Usługodawcę do podmiotów, które umożliwiają Usługodawcy prowadzenie Serwisu, tj. do [tu należy wpisać dane tych podmiotów].
2. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), a także zgodnie z polityką bezpieczeństwa stosowaną przez Usługodawcę.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika stosowane przez Usługodawcę zostały przedstawione w klauzulach informacyjnych, o których mowa w ust. 1, w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem [link].

§ 26

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarza Usługodawca, czyli Maksym Chróst Prudensolve
2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną :
a) Imię,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail,
d) adres IP,
e) dane pozyskiwane poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy,
f) adres Użytkownika (adres kryptowalutowy).
3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, czyli Maksym Chróst Prudensolve:
- e-mail : [email protected];
Dane Użytkownika są przetwarzane w następujących celach:
a) w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej Serwisu dla zapoznania się z ofertą Usługodawcy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celach analitycznych i statystycznych: dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia statystyk odwiedzin strony internetowej pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, doboru usług do potrzeb klientów Usługodawcy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i wykonania Umowy doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy odzyskiwania kryptowalut lub tokenów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
f) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
i) w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
j) w celach marketingu bezpośredniego, jeżeli Użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe użytkownika Usługodawca może udostępnić:
a) podmiotom świadczącym obsługę informatyczną strony internetowej w tym zapewniającym hosting serwerów Usługodawcy,
b) kancelarii prawnej,
c) administratorowi systemów informatycznych,
d) podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową,
e) bankom, dostawcom usług płatniczych i innym podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu transakcji płatniczych,
f) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Usługodawcy obowiązków (m.in. Urząd Skarbowy), w szczególności informacje dotyczące IP Użytkownika mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7. Dane osobowe Użytkownika, takie jak adres IP oraz dane pozyskane poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy, w przypadku gdy Użytkownik wyłącznie odwiedza stronę internetową Serwisu i nie zawiera w Serwisie umów, są przechowywane przez 14 miesięcy.
8. Dane osobowe Użytkownika, który zawarł Umowę są przechowywane przez 6 lat.

§ 27

1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych koniecznych do zawarcia oraz wykonania umowy doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia tej umowy z Usługodawcą.
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie warunkuje zawarcia umowy.
3. Jeżeli Użytkownik nie poda Usługodawcy swoich danych osobowych koniecznych do zawarcia oraz wykonania umowy doradztwa w zakresie odzyskiwania kryptowalut lub tokenów, Usługodawca odmówi zawarcia z Użytkownikiem Umowy. Wyjątkiem jest odmowa podania danych osobowych w celu ich przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – taka odmowa nie skutkuje odmową zawarcia Umowy.

§ 28

1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, bez zawierania Umowy, wymaga przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla celów google Universal Analytics, m.in. numeru IP, a także danych pozyskiwanych poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy.
2. Usługodawca oświadcza, że w pełni przestrzega polityki prywatności Google.
3. Użytkownik może zabezpieczyć swoją prywatność i wyłączyć możliwość zbierania informacji o dla celów google-analytics. Informacje na ten temat zawiera polityka prywatności Google, dostępna pod adresem https://policies.google.com/

§ 29

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa :
1) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii,
2) w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie otrzymanej od Użytkownika zgody: prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3) Użytkownik może cofnąć zgodę w formie pisemnej, mailem na adres: ………..,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.