POLITYKA PRYWATNOŚCI
Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Crypto Fund Limited.

Crypto Fund Limited, 5-9 Main Street Gibraltar GX11 1AA, spółka prawa gibraltarskiego jest administratorem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Z Crypto Fund Limited można skontaktować się w sprawach przetwarzania danych osobowych wysyłając maila na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: 5-9 Main Street Gibraltar GX11 1AA.

Crypto Fund Limited przetwarza dane osobowe:
1. w celu informowania o działalności Crypto Fund Limited oraz skuteczności działań informacyjnych w tym zakresie w szczególności poprzez utrzymywanie strony www, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Crypto Fund Limited polegającego na zwiększaniu świadomości rynku o usługach Crypto Fund Limited oraz ewaluacji działań prowadzonych w tym zakresie;
2. w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych poprzez zbieranie informacji o osobach, z którymi osoby reprezentujące Crypto Fund Limited spotykają się i z którymi wymieniają informacje, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Crypto Fund Limited polegającego na zwiększaniu świadomości rynku o usługach Crypto Fund Limited oraz pozyskiwaniu informacji umożliwiających oferowanie usług;
3. w celu świadczenia usług (m.in. usługi odzyskiwania portfeli, skanowanie hardware’u, odzyskiwanie klucza prywatnego, usługi sofware’owe/hardware’owe), w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy na usługi (m.in. usługi odzyskiwania portfeli, skanowanie hardware’u, odzyskiwanie klucza prywatnego, usługi sofware’owe/hardware’owe), na podstawie umowy na świadczenie usług – jeżeli jej stroną jest podmiot danych osobowych oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CRYPTO FUND LIMITED polegającego na utrzymaniu i rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej – jeżeli stroną umowy nie jest osoba fizyczna;
4. w celu zawierania i wykonywania innych umów, których CRYPTO FUND LIMITED jest stroną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CRYPTO FUND LIMITED polegającego na zapewnieniu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez CRYPTO FUND LIMITED;
5. w celu udokumentowania nabycia praw lub rzeczy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CRYPTO FUND LIMITED polegającego na obronie i wykonywaniu praw i uprawnień przysługujących CRYPTO FUND LIMITED;
6. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec CRYPTO FUND LIMITED, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CRYPTO FUND LIMITED polegającego w szczególności na utrzymaniu prowadzonej działalności gospodarczej, zapewnieniu możliwości realizacji przysługujących praw oraz ochronie dobrego imienia CRYPTO FUND LIMITED;
7. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie stosownych przepisów, w szczególności regulujących obowiązki i sposób działania dotyczący kryptowalut oraz CRYPTO FUND LIMITED jako pracodawcy, zleceniodawcy, podmiotu poszukującego pracowników i współpracowników, podatnika, płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz przedsiębiorcy.

Informujemy, że strona www CRYPTO FUND LIMITED (www.prudensolve.pl) wykorzystuje nieliczne pliki cookies. Są to:
1. jeden sesyjny plik cookie używany wyłącznie w ramach danej sesji przeglądarki internetowej i usuwany po jej zamknięciu – niezbędny do funkcjonowania strony www;
2. dwa trwałe pliki cookie narzędzia Google Analytics – wygasające po 24 godzinach oraz wygasające po dwóch latach od skorzystania ze strony www CRYPTO FUND LIMITED, w celu identyfikacji unikalnych użytkowników strony www i ich zachowania na stronie www CRYPTO FUND LIMITED.
3. jeden trwały plik cookie długoterminowy – przechowuje informację dotyczącą faktu akceptacji komunikatu Polityki prywatności serwisu www. Pojawia się w chwili, gdy zostanie zaakceptowany komunikat: „Nasza strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas użytkowania z serwisu. Posiadasz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.” Dzięki niemu po ponownym wejściu na stronę serwisu komunikat nie zostanie wyświetlony.

Instrukcje jak zarządzać plikami cookies na urządzeniach poprzez ustawienia przeglądarki internetowej znajdują się poniżej:
1. Firefox
2. Chrome
3. Internet Explorer
4. Opera
5. Safari
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez CRYPTO FUND LIMITED mogą być usługodawcy CRYPTO FUND LIMITED, w szczególności podmioty prowadzące dla CRYPTO FUND LIMITED księgowość, zapewniające wsparcie informatyczne, działanie i utrzymanie serwerów, działanie i utrzymanie licencjonowanych systemów informatycznych, wsparcie przy organizacji działalności informacyjnej CRYPTO FUND LIMITED, operatorzy pocztowi, kurierzy lub agencje rekrutacyjne.

CRYPTO FUND LIMITED przetwarza dane osobowe w zakresie i przez czas uzasadniony celem przetwarzania. Cel przetwarzania danych determinuje również okres przechowywania danych osobowych. Przykładowo – dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzane i przechowywane są przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie – przez okres i w zakresie koniecznym do udokumentowania zdarzenia gospodarczego mającego skutki podatkowe a także – w uzasadnionych przypadkach – przez okres niezbędny do ochrony przed lub dochodzenia roszczeń związanych z umową. Jeżeli na podstawie umowy CRYPTO FUND LIMITED nabyła prawo – przez okres, w którym prawo to przysługuje CRYPTO FUND LIMITED co może oznaczać, że dane takie przechowywane są wieczyście lub przez bardzo długi okres (np. w przypadku nabycia własności nieruchomości lub nabycia autorskich praw majątkowych).

Osobom, których dane są przetwarzane przez CRYPTO FUND LIMITED przysługiwać mogą następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych;
2. prawo sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4. prawo do przenoszenia danych;
5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które to cofnięcie pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie w każdym przypadku możliwe jest skuteczne skorzystanie z wymienionych powyżej praw. Przykładowo, prawo do usunięcia danych nie może być zrealizowane, jeżeli dane będą nadal potrzebne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podanie danych osobowych przetwarzanych przez CRYPTO FUND LIMITED może być dobrowolne (jak w przypadku podania dodatkowych danych przez kandydata do pracy lub podanie informacji przydatnych do realizacji świadczenia usług) albo wynikać z wymogów ustawowych (jak w przypadku podania danych niezbędnych do realizacji obowiązków podatkowych lub obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne czy danych, których pracodawca zgodnie z przepisami żąda od kandydata do pracy). Brak podania danych, w przypadkach, w których jest to niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych lub podstawowych prawnie uzasadnionych interesów CRYPTO FUND LIMITED może uniemożliwić realizację danego zadania lub zawarcie umowy.

CRYPTO FUND LIMITED nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzi profilowania osób, których dane przetwarza.

Polityka prywatności obowiązuje od 1 września 2022 r.

Scroll down